தமிழ் பருத்திப்பட்டு சேலை New
மிகுந்த தரத்துடன் பருத்திப்பட்டு துணி வகையில் நயத்துடன் தயாரிக்கப்பட்ட சேலை.சேலையின் அளவு 5.5 மீட்டர..
ரூ. 2,999
Ex Tax: ரூ. 2,678
மார்கழி இணை New
5 ஆடைகள் - ரூ. 1099/- மட்டும்பொருள் அடக்கம்:மொத்தம்: 5 எண்ணங்கள்.இடுக்கண் வருங்கால் நகுக, அன்பிற்கும..
ரூ. 2,495
Ex Tax: ரூ. 2,376
மார்கழி இணை - II New
10 ஆடைகள் - ரூ. 1899/- மட்டும்பொருள் அடக்கம்:மொத்தம்: 5 எண்ணங்கள்.இடுக்கண் வருங்கால் நகுக,தமிழும் நா..
ரூ. 4,990
Ex Tax: ரூ. 4,752
ஆடையின் சிறப்பு:உலகில் எங்கும் கிடைக்காத வண்ணம், நவீன உடைகளில் ஓர் நளினமான மென் புறக்குப்ப..
ரூ. 499
Ex Tax: ரூ. 475
ஆடையின் சிறப்பு:உலகில் எங்கும் கிடைக்காத வண்ணம், நவீன உடைகளில் ஓர் நளினமான மென் புறக்குப்ப..
ரூ. 499
Ex Tax: ரூ. 475
ஆடையின் சிறப்பு:உலகில் எங்கும் கிடைக்காத வண்ணம், நவீன உடைகளில் ஓர் நளினமான மென் புறக்குப்ப..
ரூ. 499
Ex Tax: ரூ. 475
ஆடையின் சிறப்பு:உலகில் எங்கும் கிடைக்காத வண்ணம், நவீன உடைகளில் ஓர் நளினமான மென் புறக்குப்ப..
ரூ. 499
Ex Tax: ரூ. 475